NÄRA inleder samarbete med Hanna Kauppi

NÄRA förstärker nu sin kompetens och inleder under november 2018 ett samarbete med Hanna Kauppi för att intensifiera utvecklingsarbetet i företaget. Hanna kommer närmast från Arbetsgivarföreningen KFO, där hon bland annat startat branschorganisationen KFO Personlig assistans. Dessförinnan har Hanna mångårig erfarenhet både som VD och av styrelsearbete inom verksamhetsområdet.

- NÄRA är ett assistansföretag med kompetent, erfaren personal och välutvecklade arbetsmodeller som följer kundernas behov. Här finns förutsättningar att både vidareutveckla servicen och säkerställa verksamhetens långsiktighet. Det ska bli oerhört spännande att få vara en del i och bidra till NÄRAs kommande utveckling, säger Hanna Kauppi.

- Att Hanna Kauppi nu kommer till NÄRA är fantastiskt roligt. Vi står inför både utmaningar och möjligheter. Samtidigt som omvärlden och de yttre kraven ständigt gör sig påminda strävar vi efter att behålla det lilla NÄRA i det stora. Hannas kunskap och erfarenhet av att utveckla företag och av att arbeta med omvärldsfrågor kommer att vara en stor tillgång för oss, säger Anders Roxström, VD.

 

 

 

Rörelseworkshop tillgänglig för alla!

NÄRA är sponsor till dansgruppen "Atvara" som håller en tillgänglig rörelseworkshop där alla är välkomna, dssutom är det helt kostnadsfritt.

När? Fredagen den 23 november 2018 klockan 15:30-19:30

Var? Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm

Anmäl dig till info@nara.nu eller ring på 08-511 744 40. I anmälan behöver du ange ditt namn, personnummer (då alla deltagare kommer vara försäkrade under workshopen), telefonnummer, e-postadress och om du har någon assistent med dig (då även hur många assistenter).

Genom din anmälan samtycker du att vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR med syfte att kunna organisera workshopen.

OBS! Det är begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller.

 

 

 

Vi följer KFOs etiska riktlinjer för 2018

Som medlemmar i KFO har vi förbundit oss att följa vissa etiska riktlinjer. Vi behöver godkänna dem varje år och har idag gjort så. Nu har vi möjligheten att använda en medlemstämpel som visar att vi följer KFOs etiska riktlinjer. 

 

 

 

NÄRAyogan ÄR TILLBAKA


Du är nu välkommen på NÄRAyoga igen.

Varje måndag kl 10:00-11:00 erbjuds du som kund och assistent att få ta del av yoga
som är tillgänglig för alla! Helt kostnadsfritt!
Var? Vår nya lokal i Bergshamra, Råddjursstigen 7

Tid/dag: Måndagar med start den 27 augusti
Anmälan: Alla måste anmäla sig då vi har begränsat med platser (assistent till kund måste också
anmälas). Du anmäler dig till: marie@sjalvtrygg.se

Instruktör: Marie Androw med många års erfarenhet som MediYogalärare och terapeut vid MediYoga institut i Stockholm.

 

 

Vi följer KFOs etiska riktlinjer.

Läs dem här:

Etiska riktlinjer

Här hittar du de etiska riktlinjer som omfattar medlemmarna inom KFO Personlig Assistans.

Medlemsverksamheter inom personlig assistans hos KFO är värdegrundsstyrda. Associationsformerna är flera så som kooperativ, ägarledda bolag och egna arbetsgivare. KFO har idag ca 520 medlemmar inom personlig assistans som sysselsätter ca 33 000 anställda i varierande omfattning. Medlemmarna finns i hela landet.

KFOs etiska riktlinjer är avsedda att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktighet med avseende på följande områden: 

 • värdegrundsstyrd personlig assistans utifrån assistanslagstiftning och intentioner i förarbeten
 • god kvalitet i utförandet av personlig assistans
 • öppenhet kring utförande och ekonomi
 • god arbetsgivarsed, med avseende på villkor, bemötande och likabehandling av personliga assistenter
 • neutrala konkurrensvillkor

Betydelsen av KFO:s gällande etiska riktlinjer och medlems åtagande

Ett intygande av KFOs etiska riktlinjer innebär att medlem avser att efterleva FN-konventionen och assistanslagstiftningen, utifrån intentioner i förarbeten, samt utöver arbetsrättsliga och kollektivavtalade villkor verka för god arbetsgivarsed.

Medlem undertecknar KFOs etiska riktlinjer i samband med inträde. Lämpligtvis deklareras en uppföljning av riktlinjerna i samband med årsbokslut eller annan för ägare/medlem och uppdragsgivare öppen handling. Medlem bekräftar årligen acceptans av de etiska riktlinjerna på KFO:s förfrågan.

Medlem ska i och med åtagandet av de etiska riktlinjerna följa dessa och kunna förklara eventuella avvikelser. KFO förbehåller sig rätten att utesluta medlem som väsentligen avviker från riktlinjerna.

Värdegrundsstyrning utifrån assistanslagstiftningens intentioner

Medlem ska arbeta aktivt för att möjliggöra den assistansberättigades självbestämmande och säkerställa den enskildes integritet i assistansen. Så ska ske med avseende på arbets-ledning, fördelning av assistansersättning samt kvalitets- och uppföljningssystem som tydliggör inflytandet. De personliga assistenterna ska inkluderas i förståelsen för uppdragsgivarperspektivet.

Kvalitet och transparens

För kvalitet och transparens i verksamheten ska medlem ha:

 • rutiner och metoder för att möjliggöra självbestämmande och säkerställa den enskildes integritet i assistansen
 • rutiner och metoder för att säkerställa tillgänglighet till kunskap om hur den individuella assistansersättningen kan fördelas och användas
 • rutiner och metoder för rådgivning, rekrytering, vikarietillsättning, utbildning och konkret stöd för att assistansen ska fungera väl med avseende på säkerhet och kvalitet
 • avtal som tydliggör ansvarsfördelningen mellan assistansberättigad/uppdragsgivare och assistansanordnare

Lagstiftning och arbetsgivaransvar

Medlem ska följa aktuella regelverk, förordningar, föreskrifter och kollektivsavtalsenliga anställnings- och arbetsvillkor, med bibehållen målsättning att värna självbestämmande och integritet för den assistansberättigade.

Medlem arbetar aktivt för att:

 • tillämpa god arbetsgivarsed
 • tillse att arbetstagare garanteras rättvisa villkor utan urskiljning eller diskriminering
 • tillse att ändringar i lagstiftning, regelverk och avtal som direkt berör de anställda förmedlas till dessa
 • respektera arbetstagarnas rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar
 • värna yrkesrollen personlig assistent och verka för utvecklad status

Assistansanvändarens inflytande och ställning

Medlem ska verka för att alla anställda i verksamheten utgår från och respekterar den assistansberättigades behov och förmåga samt rätt till självbestämmande, integritet och utveckling.

Medlem ska ha konkreta rutiner och metoder för att möjliggöra assistansanvändarens självbestämmande samt för att värna den enskildes integritet i den personliga assistansen.

Medlem ska ha konkreta rutiner och metoder för att säkerställa barns rättigheter beträffande relevant och anpassad information samt möjligheten för barn att föra fram sina åsikter. Särskild hänsyn ska tas till unga vuxnas behov av utveckling och möjlighet att växa upp till självständiga individer.

Medlem ska ha adekvata metoder och medel för kommunikation så att den assistansberättigade bereds möjlighet att tillämpa självbestämmande i praktiken.

Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan anordnare och assistansberättigad, på anordnarens initiativ. Avtalet ska definiera uppdraget samt tydligt reglera respektive parts rättigheter respektive skyldigheter. Avtalet som inte bör ha bindningstid bör inte heller ha längre uppsägningstid än motsvarande varseltid och uppsägningstid för personliga assistenter.

Det ska vara tydliggjort för den assistansberättigade hur assistansersättningen fördelas och kan användas samt på vilket sätt användningen av timmar och ersättning återredovisas och kan utgöra beslutsunderlag.

Uppförande

Medlem avser att, i enlighet med KFOs etiska riktlinjer, bedriva en långsiktigt hållbar assistansanordning genom:

 • Efterlevnad av lag, förordning, förskrifter och allmänna råd
 • Ansvars- och respektfull användning av assistansersättningen inklusive sanningsenlig redovisning av utförd personlig assistans
 • Ansvars- och respektfull hantering av avtal, avslut och övergång till ny assistansanordnare
 • Ansvars- och respektfull hantering av kontakt med potentiella kunder
 • Att verka för konkurrensneutralitet
 • En öppenhet för att bli granskad och jämförd