Vi följer KFOs etiksa riktlinjer.

Läs dem här:

Etiska riktlinjer

Här hittar du de etiska riktlinjer som omfattar medlemmarna inom KFO Personlig Assistans.

Medlemsverksamheter inom personlig assistans hos KFO är värdegrundsstyrda. Associationsformerna är flera så som kooperativ, ägarledda bolag och egna arbetsgivare. KFO har idag ca 520 medlemmar inom personlig assistans som sysselsätter ca 33 000 anställda i varierande omfattning. Medlemmarna finns i hela landet.

KFOs etiska riktlinjer är avsedda att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktighet med avseende på följande områden: 

 • värdegrundsstyrd personlig assistans utifrån assistanslagstiftning och intentioner i förarbeten
 • god kvalitet i utförandet av personlig assistans
 • öppenhet kring utförande och ekonomi
 • god arbetsgivarsed, med avseende på villkor, bemötande och likabehandling av personliga assistenter
 • neutrala konkurrensvillkor

Betydelsen av KFO:s gällande etiska riktlinjer och medlems åtagande

Ett intygande av KFOs etiska riktlinjer innebär att medlem avser att efterleva FN-konventionen och assistanslagstiftningen, utifrån intentioner i förarbeten, samt utöver arbetsrättsliga och kollektivavtalade villkor verka för god arbetsgivarsed.

Medlem undertecknar KFOs etiska riktlinjer i samband med inträde. Lämpligtvis deklareras en uppföljning av riktlinjerna i samband med årsbokslut eller annan för ägare/medlem och uppdragsgivare öppen handling. Medlem bekräftar årligen acceptans av de etiska riktlinjerna på KFO:s förfrågan.

Medlem ska i och med åtagandet av de etiska riktlinjerna följa dessa och kunna förklara eventuella avvikelser. KFO förbehåller sig rätten att utesluta medlem som väsentligen avviker från riktlinjerna.

Värdegrundsstyrning utifrån assistanslagstiftningens intentioner

Medlem ska arbeta aktivt för att möjliggöra den assistansberättigades självbestämmande och säkerställa den enskildes integritet i assistansen. Så ska ske med avseende på arbets-ledning, fördelning av assistansersättning samt kvalitets- och uppföljningssystem som tydliggör inflytandet. De personliga assistenterna ska inkluderas i förståelsen för uppdragsgivarperspektivet.

Kvalitet och transparens

För kvalitet och transparens i verksamheten ska medlem ha:

 • rutiner och metoder för att möjliggöra självbestämmande och säkerställa den enskildes integritet i assistansen
 • rutiner och metoder för att säkerställa tillgänglighet till kunskap om hur den individuella assistansersättningen kan fördelas och användas
 • rutiner och metoder för rådgivning, rekrytering, vikarietillsättning, utbildning och konkret stöd för att assistansen ska fungera väl med avseende på säkerhet och kvalitet
 • avtal som tydliggör ansvarsfördelningen mellan assistansberättigad/uppdragsgivare och assistansanordnare

Lagstiftning och arbetsgivaransvar

Medlem ska följa aktuella regelverk, förordningar, föreskrifter och kollektivsavtalsenliga anställnings- och arbetsvillkor, med bibehållen målsättning att värna självbestämmande och integritet för den assistansberättigade.

Medlem arbetar aktivt för att:

 • tillämpa god arbetsgivarsed
 • tillse att arbetstagare garanteras rättvisa villkor utan urskiljning eller diskriminering
 • tillse att ändringar i lagstiftning, regelverk och avtal som direkt berör de anställda förmedlas till dessa
 • respektera arbetstagarnas rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar
 • värna yrkesrollen personlig assistent och verka för utvecklad status

Assistansanvändarens inflytande och ställning

Medlem ska verka för att alla anställda i verksamheten utgår från och respekterar den assistansberättigades behov och förmåga samt rätt till självbestämmande, integritet och utveckling.

Medlem ska ha konkreta rutiner och metoder för att möjliggöra assistansanvändarens självbestämmande samt för att värna den enskildes integritet i den personliga assistansen.

Medlem ska ha konkreta rutiner och metoder för att säkerställa barns rättigheter beträffande relevant och anpassad information samt möjligheten för barn att föra fram sina åsikter. Särskild hänsyn ska tas till unga vuxnas behov av utveckling och möjlighet att växa upp till självständiga individer.

Medlem ska ha adekvata metoder och medel för kommunikation så att den assistansberättigade bereds möjlighet att tillämpa självbestämmande i praktiken.

Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan anordnare och assistansberättigad, på anordnarens initiativ. Avtalet ska definiera uppdraget samt tydligt reglera respektive parts rättigheter respektive skyldigheter. Avtalet som inte bör ha bindningstid bör inte heller ha längre uppsägningstid än motsvarande varseltid och uppsägningstid för personliga assistenter.

Det ska vara tydliggjort för den assistansberättigade hur assistansersättningen fördelas och kan användas samt på vilket sätt användningen av timmar och ersättning återredovisas och kan utgöra beslutsunderlag.

Uppförande

Medlem avser att, i enlighet med KFOs etiska riktlinjer, bedriva en långsiktigt hållbar assistansanordning genom:

 • Efterlevnad av lag, förordning, förskrifter och allmänna råd
 • Ansvars- och respektfull användning av assistansersättningen inklusive sanningsenlig redovisning av utförd personlig assistans
 • Ansvars- och respektfull hantering av avtal, avslut och övergång till ny assistansanordnare
 • Ansvars- och respektfull hantering av kontakt med potentiella kunder
 • Att verka för konkurrensneutralitet
 • En öppenhet för att bli granskad och jämförd 

 

GRUNDUTBILDNINGAR ASSISTENTER 2017

DATUM:
v.8,   22 februari

v.17, 26 april

v.38, 20 september

v.47, 22 november

 

LEDARUTBILDNING SAMORDNARE 2017

DATUM:

 

v.2, 18/1 Ledarutbildning samordnare

v.7, 15/2 Ledarutbildning samordnare

v.21, 22/5 Ledarutbildning

v.37, 13/9 Ledarutbildning

v. 42, 16/10 Ledarutbildning samordnare

v.48, 29/11 Ledarutbildning samordnare,

 

Har du frågor om tiderna eller annat som rör våra utbildningar tag kontakt med Kajsa Hellstedt på e-mail: kajsa.helllstedt@nara.nu

 

Sommaren är här och vi önskar alla en skön sommar.

NÄRAnorr - Umeå och Sundsvall har nu NÄRAmedarbetare som arbetar lokalt!

NÄRAnorr

Jag bor i norrland och vill komma i konntakt!

 

NÄRAfritid - Aktiviteter som är anpassade för människor med funktionsnedsättningar. HT 2016

För mer info: klicka här>

 

Utbildningar, föreläsningar och kundträffar på NÄRA 2015

Kundträffar hösten 2015 med Kundträffsansvarig karin Delén. Anmäl dig direkt till henne på: karin.delen@nara.nu

Se filmen där Karin berättar om sig själv och sina träffar!

Filmen>

Öppen föreläsning med Jan Blomström

När: den 28 september kl: 14:00-16:00

Var: plats: NÄRAs lokal Smidesvägen 5, Vallentuna

Föreläsningen vänder sig till dig som kund eller assistent hos NÄRA AB. Jan Blomström är neuropsykolog och har skrivit boken Älskade assistent.
Jan kommer att tala om arbetet som personlig assistent utifrån lagens intentioner och hur man kan tänka kring arbetet både som kund och assistent.
Han tar upp det förhållandet som uppstår när man arbetar så nära varandra. Hur blir det för kunden och hur blir det för assistenten. Vilka svårigheter kan uppstå och hur man kan förbättra sammarbetet.

Sista anmälningsdag den 23 september

Anmälan lämnas till Kajsa Hellstedt

Mail: Kajsa.hellstedt@nara.nu

Telnr: 08-514 509 58

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

NÄRAyoga ht 2015
Charlotte Berglund är instruktör och Helena Langhard kommer gästspela som instruktör på vissa pass.

Under våren kommer du att kunna yoga tillsammans med NÄRA och Korpen på följande onsdagar mellan 17-18 på Vallentuna Träningscenter på Parkvägen 1 i Vallentuna. Anmäler dig gör du på telefon 08-514 50 600  eller via ett e-mail till: info@korpen-vallentuna.se Max storlek på klassen är 20 personer.

26/8                       2/9                    9/9                    16/9                    23/9                    30/9                    7/10

14/10                    21/10                28/10                4/11                   11/11                   18/11                  28/11

2/12                      9/12                  16/12

--------------------------------------------------------------